Stepping stones for your career

Actualiteiten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd)

Actualiteiten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd)

Programme information

De uitvoering van Wvggz en Wzd heeft inmiddels een behoorlijke hoeveelheid jurisprudentie opgeleverd. Het is “werk in uitvoering”. De rechtspraak is bepaald niet uniform. Er zijn al heel wat zaken voorgelegd aan de Hoge Raad. Door de Hoge Raad is een aantal instructieve uitspraken gedaan. Er zijn inmiddels ook een aantal “reparaties” doorgevoerd. De wet voegt zich naar de wensen vanuit de praktijk.

Tijdens deze cursus behandelen mevrouw mr. dr. M.C.A.E. van Binnebeke (senior rechter bij de rechtbank Limburg), de heer mr. drs. Frank Westenberg (advocaat te Hoorn en docent op het terrein van de Wvggz en Wzd) en mevrouw drs. Irene Weltens (psychiater bij de Mutsaersstichting, Zuyderland) – ieder vanuit hun eigen perspectief – de laatste ontwikkelingen in de praktijk en wetgeving.

Aan de orde komen in ieder geval:

  • Zorgmachtiging: kruisjes zetten en maatwerk
  • honoreren wilsbekwaam verzet
  • “voorwaardelijke machtiging 2.0”
  • crisismaatregel en beroep crisismaatregel
  • medische verklaring en “onderzoek op afstand”
  • ambulante gedwongen zorg
  • tenuitvoerlegging en uitvoering
  • klachtrecht
  • samenhang Wzd enWvggz (“de hardheidsclausule  van art.24 Wzd”)
  • strafrecht en zorgmachtiging

 

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Doelgroep

Advocaten, leden van de rechterlijke macht en andere geïnteresseerde juristen.

Praktische informatie

Why LAW.next

Contact us